Blank Sidebox Header

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden:
1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Herdenkingskralen, handelend onder de naam Herdenkingskralen. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van www.herdenkingskralen.nl. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Herdenkingskralen behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Herdenkingskralen garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 Artikelen die uit voorraad leverbaar zijn worden binnen 24 uur na ontvangst van uw betaling geleverd. Bestellingen betaald met iDEAL of PayPal worden, mits voor 15:00 besteld en betaald, direct verstuurd.
2.3 Indien een product onverwachts niet op voorraad is bedraagt de levertijd maximaal dertig (30) werkdagen of zoveel korter dan is bepaald in de overeenkomst tussen de klant en Herdenkingskralen. Indien het niet meer leverbaar is zal het bedrag van het product verrekend worden.
2.4 Producten die aangeboden worden op www.herdenkingskralen.nl en niet uit voorraad leverbaar zijn of producten die voor een klant op verzoek gemaakt worden, vallen buiten de standaard levertermijn. De door de fabrikant aangegeven levertermijn plus 1 dag zal direct na bekendwording aan de klant doorgegeven worden.
2.5 Op de website www.herdenkingskralen.nl zal de sluitingsdatum voor speciale bestellingen terug te vinden zijn. Iedere eerste maandag van de maand, mits de totale hoeveelheid van de bestellingen boven de 20 kilogram zijn, zullen deze bestellingen doorgevoerd worden. Op inzicht van Herdenkingskralen kan hier ook van afgeweken worden welke dan ook aan de klant per e-mail en via de website doorgegeven worden.
2.6 Alle genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 De prijzen gelden zolang de voorraad strekt
3.3 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.4 Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW.

4. Betaling

4.1 Leveringen geschieden uitsluitend middels een betaling vooraf, per iDEAL of per PayPal.
4.2 U kunt uw bestelling ten alle tijde per E-mail en/of telefonisch ongedaan maken, hiervoor worden geen annuleringskosten berekend.

5. Eigendomsrecht

5.1 Geleverde goederen blijven eigendom van Herdenkingskralen totdat de gehele koopprijs is betaald en de afnemer aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op U over.

6. Afkoelingsperiode

6.1 Na het verstrijken van de afkoelingsperiode van 14 dagen wordt de koopovereenkomst een feit.
6.2 Voor zover niet anders aangegeven, heeft u na ontvangst van de bestelling gedurende een periode van 14 dagen het recht om zonder opgave van redenen de koopovereenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de bestelling binnen dezelfde termijn te retourneren. Eventueel gedane betalingen zullen binnen 14 dagen worden geretourneerd.
6.3 Er bestaat geen aanspraak op terugbetaling als het product:
- gebruikt is;
- beschadigd is;
- een beschadigde verpakking heeft;
- niet in de originele verpakking wordt geretourneerd;
- niet goed en degelijk verpakt retour wordt gezonden en/of de originele aankoopnota ontbreekt;
- speciaal voor u is besteld.
- speciaal voor u is gemaakt.

Mocht bij een retourzending een of meerdere van bovengenoemde punten van toepassing zijn, of de wet hier anders in bepalen, dan zullen er kosten in rekening worden gebracht voor het retourneren/annuleren van uw bestelling. De hoogte van deze kosten zal door Herdenkingskralen worden beoordeeld en vastgesteld.

7. Gegevensbeheer

7.1 Indien u een bestelling plaatst bij Herdenkingskralen, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Herdenkingskralen. Herdenkingskralen houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
7.2 Herdenkingskralen respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
7.3 Herdenkingskralen maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

8. Garantie

8.1 Herdenkingskralen garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.
8.2 De garantietermijn van Herdenkingskralen komt overeen met de fabrieks garantietermijn. Deze garantie geldt niet in geval het gebrek is te wijten aan 1. nagelaten verzorging, of 2. opzettelijke beschadiging, of 3. onoplettendheid.
8.3 Aanspraak op garantie vervalt indien andere dan de door de Herdenkingskralen aangewezen service/reparatiediensten herstel- of andere werkzaamheden aan het product hebben gepleegd.

9. Offertes

9.1 Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld.
9.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Herdenkingskralen zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
9.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Herdenkingskralen slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

10. Overeenkomst

10.1 Een overeenkomst tussen Herdenkingskralen en een klant komt tot stand nadat een bestelling of opdracht door Herdenkingskralen op haalbaarheid is beoordeeld.
10.2 Herdenkingskralen behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

11. Afbeeldingen en specificaties

11.1 Alle afbeeldingen, foto's en tekeningen etc. en; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren etc. op de internetsites van Herdenkingskralen gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
11.2 Op alle afbeeldingen,foto's en tekeningen op de websites van Herdenkingskralen zit copyright. Het is dan ook verboden om zonder toestemming van Herdenkingskralen enige afbeelding, foto of tekening te gebruiken, te vermenigvuldigen of te verspreiden.

12. Overmacht

12.1 Herdenkingskralen is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
12.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vevoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Herdenkingskralen, alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
12.3 Herdenkingskralen behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Herdenkingskralen gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Herdenkingskralen en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter kennis, tenzij Herdenkingskralen er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die verschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.